:: Ul. Lokatorska 9, 93-021 Łódź :: Centrala: 42 684-36-06, 42 684-76-91 Fax: 42 682-46-55 ::

ZAWIADOMIENIE

Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej  „TOWARZYSTWO LOKATOR”  im. Franciszka HELIŃSKIEGO w Łodzi zawiadamia, że zgodnie z:
-  art. 39 §1 i następnych Ustawy  z dnia 16. 09. 1982r. - Prawo spółdzielcze  /tekst jednolity Dz. U. z  2016r., poz. 21 z późniejszymi zmianami/,
-  §34ust. 1 statutu Spółdzielni,
 
zwołuje na dzień 19 czerwca 2018r. o godz. 16.00 Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „TOWARZYSTWO LOKATOR” im. Franciszka HELIŃSKIEGO z następującym porządkiem obrad:

Przyjęcia Interesantów

Poniedziałek-Piątek  godż. 7:00 - 15:00
Wtorek  godż 10:00 - 18:00
Środa    dzień bez przyjęć interesantów, za wyjątkiem zgłoszeń wszelkich awarii
Sobota  dzień wolny od pracy

Prezes,  Z-ca Prezesa
przyjmują interesantów we wtorki w  godż. 11:00-13:00   i  15:00-17:00
 
Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
przyjmują interesantów w pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16:00 - 18:00.

WPŁATY CZYNSZU
Numer rachunku bankowego-Bank PKO BP SA III Oddział w Łodzi:
               34 1020 3378 0000 1102 0011 5279

INFORMACJA O SEGREGACJI ŚMIECI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „TOWARZYSTWO LOKATOR” im.
Franciszka HELIŃSKIEGO w Łodzi informuje, iż w uzgodnieniu z Walnym
Zgromadzeniem i Radą Nadzorczą, czasowo wprowadza zasadę wywozu
śmieci niesegregowanych w całej Spółdzielni. Jednocześnie istnieje możliwość
wprowadzenia segregacji odpadów dla poszczególnych nieruchomości
po wcześniejsze deklaracji wszystkich jej mieszkańców, iż zobowiązują się
do przestrzagania następujących zasad takiego systemu usuwania odpadów.